Հիշում եք այս աղջկան, ով ՄԱԶԱՊՈՒՐԾ ՓՐԿՎԵՑ ՊԱ ՏԵՐԱԶՄԻՑ. Ահա թե ինչ տեսք ունի նա հիմա

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Բժ իշկ Սևադա Հակոբյանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել՝ գրելով․ «Ահա այս հրաշք աղջիկն է՝ Արևիկը, որ ծնվեց այստեղ: Նա մեկ շաբաթից կդառնա 1 տարեկան: Ծնվեց ար կերի պայ թյունի տակ և նոր կյանքի ու հույսի սկիզբ դրեց: Աստված պահապան ու զորավիգ»: Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին բ ժիշկը ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակել էր ապաստարանում ծն նդաբերության լուսանկարը՝ գրելով․ «Կյանքը շարունակվում է․ Կինը ծն նդաբերել է Ստեփանակերտի ապաստարանում»։

Բժ իշկ Սև ադա Հակոբյանը ֆեյսբո ւքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել՝ գրելով․ «Ահա այս հրաշք աղջիկն է՝ Ա րևիկը, որ ծն վեց այստեղ: Նա մեկ շաբաթից կդ առնա 1 տարեկան: Ծն վեց ար կերի պայ թյունի տակ և նոր կյ անքի ու հույսի սկիզբ դրեց: Աստ ված պահապան ու զորավիգ»: Հի շեցնենք, որ 2020 թվակ նի հոկտեմբերի 7-ին բ ժիշկը ֆեյ սբուքյան իր էջում հրապար ակել էր ապաստ արանում ծն նդաբերության լուսան կարը՝ գրել ով․ «Կյանքը շարունա կվում է․ Կինը ծն նդաբերել է Ստեփա նակերտի ապաստարանում»։

Добавить комментарий