Հի պեր տոնիաս մնաց անցյալում ու դա ընդամենը այս հասարակ բաղադրիչի միջոցով

ДРУГИЕ НОВОСТИ

2 ճաշի գդալ չոր հովվ ամախաղի խոտի վրա լցնել մի բաժակ եռացող ջուր, 15 րոպե եռացնել ջրային բաղնիքում, քամել, այնուհետև ինֆո ւզիոն նոսրացնել նույն քանակությամբ եռացրած ջրով: Ստացվում է օրական դո զան, որը հ իվա նդը խմում է փոքր մասերով: Խմեք սա երեք օր: Սովորաբար այս ժամանակահատվածը բավական է ճ նշումը նորմալացնելու համար: Երբեմն ինֆո ւզիոյի ընդունումը պետք է

երկարաձգվի: Ես ուզում եմ գրել հովվամախաղի առավելությունների մասին: Այս բույսն ունի հի պոթե նիս տական, հա կատի պ երային, խ ոլե րետիկ, ծա կող և մի զամուղ ազդեցություն: Հովվա մախաղի թուրմերն օգտագործվում են աղ եստամ ոքսային տրա կտի, եր իկամների, մի զ ապարկի և նյութա փոխա նակության խանգար ումների հիվա նդությունների դեպքում: Դաշ տանադ ադարի արգ անդի ար յունահոսության,

երկարատև ցա վոտ դա շտանի և ամենակարևորը, երբ հ ղիությունը խա խտվում է, հով վամախաղը անփոխարինելի է: Անհրաժեշտ է 2-3 ամիս եփել խմել, որպեսզի չկրկնվի հղ իության ձախողում: Բացի այդ, հով վամախաղն օգտագործվում է կան անց մոտ վերար տադրողական օր գանների խթ անման (ամրացման) համար:Նյութը պատրաստեց՝ news325media