Ընդամենը 2 կաթիլ ականջի մեջ և ձեր լսո ղությունը 97%-ով կլավանա. այս միջոցն օգն ում է նաև խ ցանման դեպքում

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Այսօր բազմ աթիվ միջոցներ կան, որոնք կլո ւծեն լսո ղության հետ կապված խնդի րները: Սակայն մենք ձեզ կառաջ արկենք մի հրաշալի ժողովրդական միջոց, որը կօգնի վերականգնել լսողությունը և ազատել ականջը խցան ումից:Այս միջոցն օգնում է ժամա նակին բժշ կման չեն թարկված պրոցեսում:

Այն անգամ օգնում է 80-90 տարեկան ծերու նիներին՝ լավացնելով լսող ությունը 97%-ով:Այս միջոցի համար ձեզ անհրաժ եշտ մթե րքները կգտնվեն ձեր խոհա նոցում:Բնության մեջ սխտորն իր օգտակարությամբ անգեր ազանցելի է: Այն բազմաթիվ հի վանդությ ուններ է բուժում:

Եվ այսպես մեզ հարկավոր է.Երեք պճ եղ սխտոր,Ձիթա պտղի յուղ,Բամբակ կամ թանզիֆ,Կաթոցիչ (пипетка),Պատրաստումը.Սկզբում լվանալ և մաք րել սխտ որը։Ապա քա մել դրա հյութն ամբող ջությամբ։Ավելացնել սխտո րի հյութը ձիթա պտղի յուղի մեջ։Ապա ստացված մասսան լցնել կաթո ցիչի մեջ։Օգտագ ործումը3-4 կաթիլ կաթացնել ականջի մեջ։Ապա փակել բամբ ակով։Փորձեք հանգ ստանալ այդ ընթացքում և պահել խառն ուրդը ականջի մեջ:

Добавить комментарий